Replica Panerai Luminor Marina internet base, cyber, university, cyber u, cyberu, แห่งแรก, 2 ปีจบ, ปฏิรูปการศึกษา,ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,ไม่จำกัดเวลาและสถานที่"> Cisco 642-427 replica handbags outlet

Ulysse Nardin Replica
Ulysse Nardin Classico Replica
Ulysse Nardin Dual Time Replica
Ulysse Nardin Freak Replica
Ulysse Nardin Marine Diver Chrono Replica
Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Replica
Ulysse Nardin Sonata Replica

Rolex Day-Date Replica
Hublot Aero Bang Replica
Audemars Piguet Royal Oak Replica
Tudor Fake Watches
Ulysse Nardin Dual Time Replica
Patek Philippe Calatrava Replica
ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน ( ต่อ )

ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน

 
พฤติการณ์การครอบครองแทนทายาทอื่นไว้นั้น ถ้าผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้ไม่เคยดำเนินการขอรับมรดกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ จากเจ้ามรดกผู้ตายมาเป็นชื่อของผู้ที่ครอบครองไว้  หรือแม้ในกรณีที่มีผู้อื่นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้  แต่ผู้ครอบครองทรัพย์ได้ร้องคัดค้านคดีที่มีการขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  โดยอ้างเหตุคัดค้านว่าหากผู้ขอได้เป็นผู้จัดการมรดก    ผู้จัดการมรดกอาจเบียดบังเอาทรัพย์มรดกเป็นของตนฝ่ายเดียวโดยไม่แบ่งปันให้ทายาทอื่น  ฯลฯ 
    
ทั้งสองตัวอย่างนี้ มีแนวคำพิพากษาฎีกามากมายที่ถือว่าเป็นการที่มิได้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้เพื่อตนเอง  แต่เป็นการครอบครองทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งปันกัน  จึงเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย 
    
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1360) บัญญัติให้เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้  แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น
    
ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างทายาททั้งหมดยังไม่มีการแบ่งแยกครอบครองออกเป็นส่วนสัด  การใช้ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์รวมของทายาทคนหนึ่งคนใดจะต้องเป็นการใช้ที่ไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ  
    
ตัวอย่างเช่น  คำพิพากษาฎีกาที่ 1669/2548  การที่ทายาทคนใดไปก่อสร้างโดยเลือกที่ดินติดหน้าถนนเพียงคนเดียว  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น  จึงไม่มีสิทธิที่จะทำได้  เจ้าของรวมคนอื่น ๆ จึงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อสิทธิของเขาออกจากที่ดินพิพาทได้ เป็นต้น
   
 ในคดีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินแปลงเดียว   การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก   รูปคดีในการตั้งเรื่องฟ้องร้องเขาก็ต้องฟ้องขอให้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดพิพาทให้แก่เจ้าของรวมอื่น ๆ หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของเจ้าของรวม 
    
ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งที่ดินกันได้ให้นำที่ดินออกขายในระหว่างเจ้าของรวม  หากขายในระหว่างเจ้าของรวมไม่ได้  ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกันตามส่วนของแต่ละคน. 
 

ที่มา :  http://www.dailynews.co.th/
ข่าวอื่นๆในหมวด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright @ 2009 Rangsit University All rights reserved.