ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน ( ต่อ )

ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน

 
พฤติการณ์การครอบครองแทนทายาทอื่นไว้นั้น ถ้าผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้ไม่เคยดำเนินการขอรับมรดกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ จากเจ้ามรดกผู้ตายมาเป็นชื่อของผู้ที่ครอบครองไว้  หรือแม้ในกรณีที่มีผู้อื่นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้  แต่ผู้ครอบครองทรัพย์ได้ร้องคัดค้านคดีที่มีการขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  โดยอ้างเหตุคัดค้านว่าหากผู้ขอได้เป็นผู้จัดการมรดก    ผู้จัดการมรดกอาจเบียดบังเอาทรัพย์มรดกเป็นของตนฝ่ายเดียวโดยไม่แบ่งปันให้ทายาทอื่น  ฯลฯ 
    
ทั้งสองตัวอย่างนี้ มีแนวคำพิพากษาฎีกามากมายที่ถือว่าเป็นการที่มิได้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้เพื่อตนเอง  แต่เป็นการครอบครองทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งปันกัน  จึงเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย 
    
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1360) บัญญัติให้เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้  แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น
    
ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างทายาททั้งหมดยังไม่มีการแบ่งแยกครอบครองออกเป็นส่วนสัด  การใช้ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์รวมของทายาทคนหนึ่งคนใดจะต้องเป็นการใช้ที่ไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ  
    
ตัวอย่างเช่น  คำพิพากษาฎีกาที่ 1669/2548  การที่ทายาทคนใดไปก่อสร้างโดยเลือกที่ดินติดหน้าถนนเพียงคนเดียว  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น  จึงไม่มีสิทธิที่จะทำได้  เจ้าของรวมคนอื่น ๆ จึงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อสิทธิของเขาออกจากที่ดินพิพาทได้ เป็นต้น
   
 ในคดีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินแปลงเดียว   การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก   รูปคดีในการตั้งเรื่องฟ้องร้องเขาก็ต้องฟ้องขอให้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดพิพาทให้แก่เจ้าของรวมอื่น ๆ หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของเจ้าของรวม 
    
ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งที่ดินกันได้ให้นำที่ดินออกขายในระหว่างเจ้าของรวม  หากขายในระหว่างเจ้าของรวมไม่ได้  ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกันตามส่วนของแต่ละคน. 
 

ที่มา :  http://www.dailynews.co.th/
ข่าวอื่นๆในหมวด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright @ 2009 Rangsit University All rights reserved.