Replica Panerai Luminor Marina internet base, cyber, university, cyber u, cyberu, แห่งแรก, 2 ปีจบ, ปฏิรูปการศึกษา,ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,ไม่จำกัดเวลาและสถานที่">
8. louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags prada replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags C4090-451 CAT-060 replica handbags mulberry replica handbags EX0-001 070-243 VCP-550 070-177 MB6-872 EX300 replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags mulberry replica handbags replica handbags 70-412 MB6-872 louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags 070-411 NS0-156 70-410 70-461 810-420 070-347 SK0-003 642-813 70-459 C_TAW12_731 70-464 300-209 Microsoft 70-410 test Microsoft 70-461 test
ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน ( ต่อ )

ทายาทครอบครองทรัพย์มรดกไว้แทน

 
พฤติการณ์การครอบครองแทนทายาทอื่นไว้นั้น ถ้าผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้ไม่เคยดำเนินการขอรับมรดกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ จากเจ้ามรดกผู้ตายมาเป็นชื่อของผู้ที่ครอบครองไว้  หรือแม้ในกรณีที่มีผู้อื่นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้  แต่ผู้ครอบครองทรัพย์ได้ร้องคัดค้านคดีที่มีการขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  โดยอ้างเหตุคัดค้านว่าหากผู้ขอได้เป็นผู้จัดการมรดก    ผู้จัดการมรดกอาจเบียดบังเอาทรัพย์มรดกเป็นของตนฝ่ายเดียวโดยไม่แบ่งปันให้ทายาทอื่น  ฯลฯ 
    
ทั้งสองตัวอย่างนี้ มีแนวคำพิพากษาฎีกามากมายที่ถือว่าเป็นการที่มิได้ครอบครองทรัพย์มรดกไว้เพื่อตนเอง  แต่เป็นการครอบครองทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งปันกัน  จึงเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย 
    
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1360) บัญญัติให้เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้  แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น
    
ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างทายาททั้งหมดยังไม่มีการแบ่งแยกครอบครองออกเป็นส่วนสัด  การใช้ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์รวมของทายาทคนหนึ่งคนใดจะต้องเป็นการใช้ที่ไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ  
    
ตัวอย่างเช่น  คำพิพากษาฎีกาที่ 1669/2548  การที่ทายาทคนใดไปก่อสร้างโดยเลือกที่ดินติดหน้าถนนเพียงคนเดียว  โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น  จึงไม่มีสิทธิที่จะทำได้  เจ้าของรวมคนอื่น ๆ จึงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อสิทธิของเขาออกจากที่ดินพิพาทได้ เป็นต้น
   
 ในคดีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินแปลงเดียว   การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก   รูปคดีในการตั้งเรื่องฟ้องร้องเขาก็ต้องฟ้องขอให้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดพิพาทให้แก่เจ้าของรวมอื่น ๆ หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของเจ้าของรวม 
    
ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งที่ดินกันได้ให้นำที่ดินออกขายในระหว่างเจ้าของรวม  หากขายในระหว่างเจ้าของรวมไม่ได้  ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกันตามส่วนของแต่ละคน. 
 

ที่มา :  http://www.dailynews.co.th/
ข่าวอื่นๆในหมวด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright @ 2009 Rangsit University All rights reserved.